Петрохемиска индустрија

Петрохемиско-индустрија

Петрохемиска индустрија

Нафтената и петрохемиската индустрија, наречена петрохемиска индустрија, генерално се однесува на хемиската индустрија со нафта и природен гас како суровини.Има широк асортиман на производи.Суровата нафта се распукува (пукнува), се реформира и се одвојува за да се обезбедат основни суровини, како што се етилен, пропилен, бутен, бутадиен, бензен, толуен, ксилен, Cai итн. Од овие основни суровини може да се подготват различни основни органски материјали , како што се метанол, метил етил алкохол, етил алкохол, оцетна киселина, изопропанол, ацетон, фенол и така натаму.Во моментов, напредната и сложена технологија за рафинирање на нафта има построги барања за механичка заптивка.